Regulamin Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

 

 

§1 Najważniejsze definicje

 1. Ranking – Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie,
 2. Kreatywni – Laureaci Rankingu,
 3. Projekt – Ranking wraz z Galą Finałową, całorocznymi działaniami redakcyjnymi, wydarzeniami medialnymi oraz Programem Lojalnościowym, który jest oparty o cykl edukacyjno-mentorski,
 4. Partnerzy – Partnerzy i Sponsorzy całości Rankingu, w tym Patron Honorowy, Partnerzy, Patroni Medialni.
 5. Organizator – spółka pod firmą B90 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Rankingu jest wybór 50 kreatywnych osób, zespołów lub firm, które wykazały się nieszablonowym myśleniem, tworząc innowacyjny projekt biznesowy.
 2. Ocena zgłoszonych kandydatów i wybór laureatów Rankingu będzie przedmiotem prac powołanej Kapituły.
 3. W skład Kapituły wchodzą Grzegorz Kiszluk (przewodniczący), wybrani Kreatywni poprzednich edycji Rankingu, Partnerzy oraz inne osoby ze świata biznesu.
 4. Ramy czasowe Rankingu:
 5. Z dniem 27 stycznia 2020 rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do Rankingu
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 7 sierpnia 2020, 23:59
 7. Rozstrzygnięcie Rankingu będzie miało miejsce podczas oficjalnej Gali Finałowej dnia 24 września 2020

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie ma charakter otwarty. Zgłoszenie do Rankingu jest bezpłatne i może dokonać go każdy, kto ukończył 18 lat. Mogą to być autorzy projektów, którzy wdrożyli na rynek projekt biznesowy lub osoby trzecie (kandydatom zgłoszonym przez osoby trzecie zostanie wysłana prośba o uzupełnienie danych w formularzu zgłoszenia).

§4 Kluczowe informacje

 1. Na głównej stronie internetowej BRIEF (brief.pl) znajdzie się zakładka, w której umieszczone zostaną materiały dotyczące Rankingu, w tym bieżące artykuły, wywiady, sylwetki Kreatywnych poprzednich edycji Rankingu, archiwalne materiały oraz relacje z Gali Finałowej.
 2. Częścią Projektu będzie Program Lojalnościowy oparty o cykliczne wydarzenia edukacyjno-mentoringowe dla Kreatywnych wszystkich edycji Rankingu oraz dla Sponsorów bieżącej edycji Rankingu. Program Lojalnościowy może zawierać następujące elementy:
 3. Cykliczne spotkania networkingowe: mające na celu przedstawienie sylwetek nietuzinkowych osobistości w biznesie. Prezentujący opowiadają o swoim doświadczeniu, w szczególności w działalności biznesowej. Kontynuacją części oficjalnej jest nieformalne spotkanie networkingowe.
 4. Mikroblog: wszyscy Kreatywni bieżącej edycji Rankingu otrzymują możliwość wykupienia rocznego abonamentu na mikroblog oraz publikacje zgodnie z aktualną ofertą z 50% rabatem. Mikroblogi dostępne są pod domeną Brief.pl.

§5 Terminy i kryteria zgłaszania projektów

 1. Od dnia 27 stycznia 2020 zostaje uruchomiona możliwość zgłaszania projektów do Rankingu.
 2. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem Kwestionariusza umieszczonego na stronie kreatywni.brief.pl.
 3. Kapitule oraz Redakcji Brief przysługuje prawo do zgłoszenia własnych kandydatów, którym zostanie wysłane drogą mailową zaproszenie do wzięcia udziału w Rankingu wraz z Kwestionariuszem.
 4. Kompletne zgłoszenie do Rankingu powinno zawierać:

Wypełnioną ankietę z odpowiedziami:
METRYCZKA

 1. Imię nazwisko Zgłaszającego,
 2. Adres e-mail,
 3. Numer telefonu

ZGŁOSZENIE

 1. Imiona i nazwiska zgłaszających się
 2. Zdjęcie/zdjęcia osób zgłoszonych
 3. Nazwa firmy/organizacji
 4. Opis działalności
 5. Zasugeruj 3 słowa kluczowe najlepiej opisujące zgłaszane rozwiązanie
 6. Opisz w 3 zdaniach na czym polega Twój projekt
 7. Do kogo adresowany jest Twój projekt?
 8. Jaką zaspokaja potrzebę?
 9. Od kiedy funkcjonuje i na jakim jest etapie rozwoju?
 10. Jak można zmierzyć Twój projekt?
 11. Czy projekt był już nagradzany i gdzie?
 12. Dołącz link do strony www
 13. Dołącz linki do mediów społecznościowych
 14. Dołącz linki do dodatkowych materiałów, które mogą ułatwić jurorom zrozumienie Twojego projektu
 15. Opisz szerzej kreatywne rozwiązanie zastosowane w Twoim projekcie.
 16. Co wyróżnia Twój projekt na tle konkurencji?
 17. Dlaczego uważasz, że powinieneś znaleźć się w gronie 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie?

Projekty należy zgłaszać do końca dnia 31 lipca 2020 r.

§6 Ocena

 1. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Kapitułę pod przewodnictwem Grzegorza Kiszluka.
 2. Odpowiedzi na pytania konkursowe będą oceniane według punktacji dziesięciostopniowej.
 3. Kapituła dokonuje wyboru 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie (w skali od 1-ego do 50-ego miejsca).
 4. Przewodniczący Kapituły, jej członkowie oraz Partnerzy mają prawo do przyznania dodatkowego specjalnego wyróżnienia spośród zgłoszonych projektów.
 5. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej.
 6. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7 Dane osobowe

 1. Przystąpienie do udziału w Projekcie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym samym wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału w Projekcie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora znajdują̨ się̨ w § 1 pkt 5 Regulaminu.
 3. Odbiorcą danych osobowych są̨ pracownicy, współpracownicy i Partnerzy Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora obejmuje także ujawnienie ich Kapitule.
 4. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Projekcie będą̨ przetwarzane w celach związanych z organizacją Projektu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą̨ bezpośrednio od Uczestników (lub zostały przekazane w imieniu Uczestnika), w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa organizacji, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.
 6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą̨ do czasu zgłoszenia przez Uczestnika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 7. Uczestnik posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora: (i) prawo dostępu do danych osobowych uczestnika, (ii) prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych uczestnika, (iii) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz (iv) prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika może być́ w każdej chwili wycofana poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres brief@brief.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie.
 9. Podanie Organizatorowi danych osobowych dla celów przeprowadzenia i organizacji Projektu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Projekcie.
 10. Uczestnik ma prawo wnieść skargę̨ do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 11. Organizator nie podejmuje w oparciu o udzielone dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 1. Pod warunkiem wyrażenia odpowiednich zgód (zgodnie z treścią klauzul, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Dane Osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników rankingu w zakresie: imię, nazwisko, nazwa organizacji, adres e-mail, numer telefonu, zostaną udostępnione przez niego na rzecz Partnera Merytorycznego Rankingu i będą przez niego przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Organizator zobowiązuje się do przekazania na rzecz Partnera Merytorycznego Danych Osobowych tylko tych uczestników, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych wraz z informacją o zakresie zgody, jaka została przez uczestników wyrażona (zgodnie z treścią klauzul stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

§8 Informacje końcowe

 1. Informacje o Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie zamieszczone są na stronie internetowej: kreatywni.brief.pl .
 2. Osoba nadzorująca Projekt: Joanna Makolus – makolus@brief.pl
 3. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: gk@brief.pl; jm@brief.pl .
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania lub unieważnienia Rankingu, a także przesunięcia terminów Rankingu w każdym czasie.

Załącznik nr 1: Treść klauzul Kwestionariusza

▢ Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie. Regulamin jest dostępny na brief.pl/regulamin

▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez B90 Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58), działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celu prowadzenia działań związanych z organizacją Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie (w tym przesyłania informacji odnośnie Rankingu na wskazany powyżej adres e-mail). Jestem świadomy, że przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

▢  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w przesłanym przeze mnie zdjęciu oraz filmie przez spółkę pod firmą B90 Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58), działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO”, na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie. Oświadczam ponadto, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanym zdjęciem a także, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jestem świadomy, że przekazanie zdjęcia jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

▢  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez spółkę pod firmą B90 Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58), działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celach marketingowych. Moje dane przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

▢  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez spółkę pod firmą B90 Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58).